Formularz zlecenia

Osoba do kontaktu ze strony zleceniodawcy

Dane adresoweStwierdzenie zgodności z wymaganiami Zasada podejmowania decyzji
PESTYCYDY
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 z póżn.zm. -SANTE/12682/2019
- ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji
- ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji z pasmem ochronnym
Rozporządzenie 889/2008 z późn. zm. (cel: EKOLOGIA) - ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji
- ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji z pasmem ochronnym
zgodnie z: Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 z póżn.zm.
METALE
Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z póżn.zm - ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji
- ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji z pasmem ochronnym
MIKOTOKSYNY
Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z póżn.zm - ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji
- ILAC-G8:09/2019 zasada prostej akceptacji z pasmem ochronnym

Dane odnośnie próbek
Lp. badana cecha Stwierdzenie zgodności z wymaganiami* Zasada podejmowania decyzji** Usuń wiersz
1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ LABORATORIUM

DODATKOWE INFORMACJE W PRZYPADKU WDROŻENIA BADAŃ Z ZAKRESU ELASTYCZNEGO AKREDYTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
- listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną, do której kierowana jest korespondencja)
- telefonicznie: 22 55 20000.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem:iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przezUniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania realizacji zlecenia badania, a po jej zakończeniu przez okres sześciu miesięcy w związku z realizacją zobowiązań prawnych związanych z realizacją zlecenia badania.
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy UniwersytetuWarszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zleceniem badania.
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
- dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji zlecenia badania oraz spełnienia obowiązku prawnego w związku z realizacją zlecenia jest niezbędne. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.